BARÁTAINK A FÁK, A MADARAK, A VÍZ ÉS A LEVEGŐ

Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” (Antoine de Saint-Exupéry)  

A Hófehérke Napközi Otthonban már négy éve zajlik Az ezerarcú természet barátai környezetvédelmi nevelési projekt, melynek tevékenységeit öt – számunkra fontos - irányelv alapján valósítottuk meg: céltudatosság, gyermekbarát tematika, gyermekbarát tevékenység, felfedezés és felfedeztetés, élményszerzés.

Célunk a környezettudatos szemlélet magvait elszórni úgy óvodásaink, mint óvodapedagógusaink körében, ezáltal felhívva a figyelmet környezetünk kincseire, értékeire, és ezek elvesztésének következményeire. Tevékenységeink során célunk, hogy kis lépésekben ismertessük meg gyermekeinkkel, hogyan kell tudatosan együtt élni környezetünkkel, hogyan kell védeni azt, miközben nem mondunk le a csodálatos emberi felfedezések nyújtotta modern, digitális lehetőségekről. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a környezetbarát készségek, képességek, szokások, valamint viselkedési formák kialakítását, amely alapja a természetvédelmi és környezetvédelmi nevelésnek. Programunk tervezésekor négy éves ciklusban gondolkodtunk és minden évben egy tudatosan kiválasztott témára fókuszálva szerveztük meg tevékenységeinket. Az elmúlt években a következő környezet- és egyben gyermekbarát témákkal ismerkedtünk játékosan: „Barátom a fa”, „Barátaink a madarak”, „Barátom a víz”, „Barátom a levegő”. Témáink kiválasztásakor szűkebb és tágabb környezetünk adottságainak felfedeztetése, megismerése és védelme volt igen lényeges szempont. A játékos megfigyelések, felfedezések, kísérletek és megfogalmazott tapasztalatok révén valóban a gyermekek barátjukká vált a fa, a madár, a víz és a levegő. A téma mélyebb megismerése érdekében irodalmi alkotásokkal, zenei művekkel, zenei játékokkal, kísérletekkel ismertettük meg a gyermekeket. Ugyanakkor óvodásaink számára lehetőséget biztosítottunk belső képeik, élményeik kivetítésére, megfogalmazására úgy irodalmi, mint képzőművészeti alkotások során. A gyermekek számára olyan játékos tevékenységeket, kísérleteket, problémahelyzeteket teremtettünk, amelyek során ok-okozati összefüggéseket, valamint felfedezéseiket, tapasztalataikat fogalmazhatták meg. A foglalkozásaink során felhasznált eszközöket a gyermekek szabad tevékenységek folyamán is használhatták az egyéni megtapasztalás, felfedezés örömére. A témák sokoldalú megközelítése, változatos tapasztalatszerzési, cselekvési, gyakorlási lehetőségek által az óvodásaink élményekhez jutottak, illetve magabiztosabbakká váltak. Ugyanakkor az élményszerűséget az érzelmek feldolgozása, a társasági alkalmazkodás, véleményalkotás, problémamegoldás, közös és egyéni döntéshozás is erősítette. Programunk első két évének „gyümölcse” az óvodánk udvarán kialakított Ágas –bogas és Madarászó Ágas-bogas tanösvény, illetve egy Madárbarát pihenőhely, amelyeket a BGA, valamint a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács támogatásával valósítottunk meg. A harmadik esztendőben játékos tevékenységek, kísérletek által a gyermekek tapasztalatokat szereztek a víz tulajdonságaival, hasznosságával kapcsolatosan, ezáltal bővítve a meg lévő ismereteiket, ugyanakkor tudatosítva bennük, hogy a víz is „kincs”úgy a növény- és állatvilág, mint az emberek nézőpontjából. Erre a gondolatra alapozva természetes volt a gyermekek számára, hogy vigyáznunk kell a vízre, bármely formában is találkozunk vele a természetben, környezetünkben. Bár két pályázatot is benyújtottunk, hogy elkészítsük vizes falunkat udvarunkra, álmunkat nem sikerült úgy kiviteleznünk, ahogy terveztük anyagi támogatás hiányában. Az adott szituációhoz alkalmazkodva, meg lévő eszközeinket használva szereztünk örömet gyermekeinknek. Eredeti elképzelésünk az esővíz meggyűjtése és hasznosítása volt, melyet öntözésre és szórakozásra szántunk, a vízzel való takarékosságra, a természet adományainak felhasználására, a fenntarthatóságra nevelés céljából. Projektünk utolsó évében a levegő létfontosságú szerepére igyekeztünk rávilágítani, hiszen levegőre minden élőlénynek szüksége van, a levegőben levő oxigén létünk egyik alapfeltétele. Ugyanakkor tudatosítottuk a gyermekekben a tiszta levegő megóvásának fontosságát, illetve a növények szerepét a levegő tisztításában - az erdő, a növények csökkentik a szél erejét, megszűrik a port, létfontosságú oxigént termelnek és tisztítják a levegőt. „Elméleti ismereteinket” játékos kísérletekkel támasztottuk alá, amelyek igen nagy sikernek örvendtek a gyermekek körében. (Pl. Lebegő ping-pong labda, szélvédő, házi légnyomásmérő, szélerősség mérő, stb.) Óvodásainknak kisfilmek segítségével bemutattuk, hogyan lehet a természetes energiaforrásokat – ez esetben a szelet- hasznosítani, megismertettük velük a szélerőművek működési elvét. Célunk volt az energiatakarékosság, a fenntarthatóság változatos formáinak a megismertetése. Minden évben az adott témára időnként visszatérve új meg új arculattal bővítettük projektünk programját, betartva egy tudatosan megtervezett forgatókönyvet: játékos ismerkedés a témával, visszacsatolás és meseszövés, tapasztalatszerzés a szabadban, kiállítás a gyermekek alkotásaiból. Kiállításainkat minden esztendőben egy-egy környezetvédelmi jeles naphoz kötöttük. Az utóbbi két évben megyénk óvodásait is bevontuk a közös ünneplésbe, kiírva a „Halcsodák” és a „Szélkirálynő” alkotó pályázatainkat. Célunk volt minél több gyermek, pedagógus és szülő figyelmének ráirányítása a víz, illetve levegő védelmének fontosságára. Meggyőződésünk, hogy a változatos tevékenységeink, illetve a témák sokoldalú megvilágítása által észrevétlen kialakult óvodásainkban a környezetvédelemmel kapcsolatos pozitív attitűd.

A gördülékenyebb megvalósítás érdekében munkatársaink számára évente összeállítottunk egy segédanyagot, amely a tevékenységek ötlettárát és mesék, versek, játékos kísérletek gyűjteményét tartalmazta. Ezt egyéni ötleteikkel kiegészíthették kollégáink.

Tevékenységeink tervezésénél, szervezésénél bevontuk partner-intézményeink szakembereit is, akiknek ezúttal is köszönjük segítségüket. (Vinca Minor Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum, Rara Avis Egyesület, Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ, Kovászna Megyei Tanfelügyelőség, Székely Hírmondó)

Programunkkal igyekeztünk tudatosítani úgy a gyermekek, mint a felnőttek körében, hogy az egészséges környezetünk nemcsak a tiszta vizet, a tiszta levegőt, a madárcsicsergéstől hangos dús fakoronákat jelenti, hanem egészséges, humanista értékrendet, ezek csíráit igyekeztünk elszórni és ápolni óvodásainkban, illetve a környezetünkben levő emberekben.

Környezetvédelmi programunk ötlete már évek óta megfogalmazódott bennünk, képzéseken való részvétel és szakmai ötletezések során tisztult le számunkra a kivitelezési és megvalósítási forma. Véletlen vagy talán szerencsés egybeesés, hogy a projektünk kezdeti és a megyei Zöld Óvoda pályázati kiírás ugyanabban a tanévben történt meg? Bár eredeti célunk nem a zöld óvoda cím elérése volt, idén négy éves programunk ciklusának lezárásával éltünk az adott lehetőséggel, benyújtottuk pályázatunkat, és óvodánk megkapta a Zöld Óvoda címet.

 

Szerkesztette: Bedőházi Emese Aranka, Szabó Anna-Mária és Vasile Ágnes, programfelelősök